D-A-CH MeteorologieTagung

Die D-A-CH-MT wird von der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (DMG), der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie (ÖGM) und der Schweizerischen Gesellschaft für Meteorologie (SGM) alle drei Jahre ausgerichtet.

Nächste D-A-CH:
D-A-CH 2025 – Bern, Schweiz

D-A-CH Archiv:
D-A-CH 2022 – Leipzig
D-A-CH 2019 – Garmisch-Partenkirchen
D-A-CH 2016 – Berlin